Hnam Lâm

Na phek a hin Hnam Khawmpuia nin SSBAWS Silver Jubilee lâi in hnam lâm video ngwi  thun a chang a, la thun zêl chang ti mâtiang hun remchâng huna. Nang nuam nung chun nang en thwi, download thwi a chang.