Kei Misual Nin Mivak Vai

Kei Misual Nin Mivak Vai

Phuak tu: Rev. Z. K. Rokhum

(1)
Kei misual nin mivak vai,
Khawvela hin ka kal sin;
Mi siam pu chu hawi lovin,
Keimah iyam aw ka kal sin.

(Thunawn)
Aw ka Lal le sandamtu,
Na chakna in min tuam rawh;
Ka taksa nin kununna,
Naw ropuina’n hawng mang rawh.

(2)
Buaina sumpui zing karah,
Kununna ka kal pui sin;
Lal Isua ne eng mawi in,
Ka lampui zing me eng rawh.

(3)
Kum tamtak chu aw Lalpa,
Keimah in ka lo kal sin;
Aw Lalpa mi ngaidam rawh,
Avawi in ta ka hawng kir.